Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- ( 1 ) Bu yönetmeliğin amacı; Beykoz Belediye Başkanlığı  Destek Hizmetleri Müdürlüğü teşkilat ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esas ve usullerini kapsar.

Kapsam.

MADDE 2- ( 1 )  Bu Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 Dayanak:

MADDE 3- ( 1)  Bu Yönetmelik

                     a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

                     b) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

                     c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

                     d) 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve bu Kanunlara ilişkin yönetmelikler,

                     e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

                     f) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu,

                     g) 832 Sayılı Sayıştay Kanunu ve diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler.

Tanımlar:

MADDE 4 – ( 1 ) Bu yönetmelikte adı geçen terimler tanımlanmıştır.

                     a) Belediye: Beykoz Belediyesini

               b) Başkan: Beykoz Belediye Başkanını

                     c) Başkanlık: Beykoz Belediye Başkanlığı’nı

                     d) Müdürlük: Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğünü

               e) Müdürlükler: Beykoz Belediye Başkanlığına bağlı Müdürlükleri

                     f) İdari İşler Bürosu: Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü Bürosunu.

                      g) Ambar ve Ayniyat Memuru: Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler                  Müdürlüğü Ambar ve Ayniyat Memurunu.

                h) Memur: Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ndeki Memurları.

                      ı) Muayene ve Kabul Komisyonu: Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Harcama yetkilisi onayı ile kurulan muayene ve kabul komisyonunu,

                i) Satınalma Bürosu: Destek Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Bürosunu.

                      j) Tesisler ve Hizmet binaları Bürosu: Destek Hizmetler Müdürlüğü Tesisler ve Hizmet, binalarını ifade eder.                                                                                  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kuruluş:

MADDE 5 –( 1 ) Müdürlük, bir Müdür, dört büro ve Memurlardan oluşur.

                a) Müdür

                b) İdari İşler bürosu

                c) Tesisler ve hizmet binaları bürosu

                d) Sivil Savunma bürosu

                e) Satın alma bürosu          

Müdür:

MADDE 6- (1) Müdürlüğü temsil eder. Müdürlükten birinci dereceden sorumludur, Müdürlük hizmetlerinin verimli etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdürlük bünyesindeki Memurların sicillerini tutar. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının verdiği talimatlar ve havale ettiği evrakları, bu yönetmelikte yer alan yetkileri özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

Müdürlüğün Görevleri:

MADDE 7

               a) Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

               b) Destek Hizmetler Müdürlüğü’nü Başkanlığa karşı temsil eder.

               c) Başkanlığın özel yetki vermesi durumunda üçüncü şahıslara karşı Başkanlık makamı ve Belediyeyi verilen yetkiyle sınırlı olarak temsil eder.

               d) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlüğün her türü çalışmalarını kendisine bağlı bürolar arasında iş bölümünü düzenler görevlendirmeleri yapar.

               e) Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin dağıtımını gerçekleştirir.

       f) Müdür; Müdürlüğün tahakkuk amiri, personelin birinci sicil tezkiye amiri olup,

müdürlük personeli çalışmalarını her an denetlemek, ilgililerinden sözlü ve yazılı bilgi alma yetkisi vardır.

İdari İşler Bürosunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

 MADDE 8

               a) Destek Hizmetler Müdürü’nün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

                b) Birimde Müdür’den  sonraki yetkili kişi olarak işleri organize eder, personeli denetler görev bölümü yapar, gideremediği aksaklıkları Müdüre bildirir, Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır, kalem çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

                c) Gelen-giden evrakların, dosyaları ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, dosyalama işlerinden sorumlu olup, kalem personeli vasıtası ile bu işleri yürütür. Demirbaşa kayıtlı eşyaların yıl sonu sayımını yaptırır, Demirbaştan düşmesi icap edenler hakkında gerekli kararları aldırır.

                d) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur.

                e) Kendisine bağlı birimleri denetler, iş bölümü yapar bu birimler arasında koordinasyonu sağlar. üst makamlarca kendisine intikal ettirilen talimatlar doğrultusunda emri altındaki birimleri çalışma düzenini yasalar ve bu yönetmelik doğrultusunda organize eder. birimlerin çalışmasından sorumlu olup, kendi lüzum gördüğü veya istendiği takdirde  sözlü ve yazılı olarak bilgi ve raporlar verir.

                 f) İdari İşler Bürosunun nezdindeki birimlerin çalışmasından sorumludur.

 

İdari İşler Bürosuna Bağlı Olarak Çalışan Birimler ve Yetkileri:

MADDE 9

                 a) İdari İşler Bürosunun verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

                b) Başkanlık binasının ve hizmet binaları temizliğinin yapılmasını sağlar.

                c) İdare bilgilendirilerek, yardımcı işçi ve hizmetli personelin görevlerini tespit eder, görev verir.

                 d) Haberleşme cihazlarının kayıt ve takibi ile bakım ve tamiratını yaptırır.

                 e) Belediye Başkanlığınca düzenlenecek etkinliklerde Müdürlüğe verilecek görevleri yerine getirir.

                 f) Kullanılacak araç, gereç ve her türlü malzemeyi her an hazır bulundurur.

                 g) Başkanlık binası ile hizmet binalarının bakım, onarım ve tamiratını yaptırır.

                 h) Kendisine tebliğ edilen her türlü hizmet işini yürütür.

          ı) Birim Müdürünün ve İdari Bürosuna verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yaparlar.

                 j) Yiyecek yardımı yönetmeliği hükümlerine göre mesai günlerinde öğle yemeği verilmesini sağlarlar.

          k) Yemekhane ve yemek için gerekli malzemeyi tespit eder.

                 l) Yemekhanenin günlük yemek listesini, Beslenme uzmanı kişilerin görüşü ile Müdür ve İdari İşler Bürosunun önerileri doğrultusunda hazırlar.

Satınalma Bürosunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 10

                a) Müdürlük makamınca verilen görevleri, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelerde standart yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun yerine getirmek,

                 b) Büro ve kalemin çalışmalarını düzenlemek,

                 c) Gelen ve giden bütün evrakların usulüne uygun olarak kayıt defterine veya Bilgisayara kayıtlarının yapılmasını sağlamak,

                 d) Satınalma bürosuna havale edilen her türlü evrakın Kanun, Talimat, Bildiri ve Genelgeler doğrultusunda cevaplandırılmasını sağlamak,

                 e) Belediyemizin ihtiyaçlarını temin etmek için ön görülen ihale dosyalarını hazırlamak,

                 f) Bürodaki cihazların amaç dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri almak uyarılarda bulunmak, uyarıları dikkate almayanları Müdürlük Makamına bildirmek,

Satınalma  Muayene ve Kabul Komisyonu:

MADDE -11 (1) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kurulan ve yine anılan yönetmeliklerde belirtilen kapsam içerisinde görev yapan komisyondur.

                Belediyemiz Harcama yetkilisi onayı ile kurulan Muayene ve Kabul Komisyonları satın alınan mal ve malzemelerin Kanuna, genelgelere, muayene ve kabul yönetmeliğine göre işlemlerini yapar ve imza altına alır. Muayene ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü yetki ve sorumluluk komisyona (komisyon Başkanı, Üyeler ve Ayniyat Memuruna) aittir.

Satınalma İhale Komisyonu:

MADDE 12-(1) Mal alımları için Kamu İhale yasasının ilgili hükümleri doğrultusunda oluşturulan Komisyondur. 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamı dışında kalan olası satışlar için ise İhale Komisyonu Belediye Encümenidir, İhale Komisyonu, İhale mevzuatı ile kendisine yüklenilen tüm iş ve işlemlerden ilgili hükümler doğrultusunda sorumludur.                                                               

Satınalma Ambar ve Ayniyat Mutemedi:

 MADDE 13-(1) Satın alınan malları kontrol edildikten sonra teslim alır, düzenli bir şekilde depolar ve tanzim ettiği giriş ve çıkış evraklarını ambar defterine işler. Birimlerden talep edilen malları depoda mevcut ise talep fişi karşılığında verir, buna karşılık ambar çıkışı pusulası tanzim eder. Ambar giriş ve çıkış makbuzlarının kaydını düzenli bir şekilde tutar, Depoda biten malzemelerin temini için birim yetkilisine bildirir, Depoda bulunan tüm mallardan sorumludur, Yılsonu hesaplarını hesap cetvellerine döker, giriş ve çıkışların mutabakatını sağlar. 

Memurlar:

MADDE 14-(1) Bağlı olduğu Büro sorumluları emri altında çalışırlar, verilen işleri zamanında yaparlar. Görevlerini yerine getirmede Büro sorumlusuna ve Destek Hizmetler Müdürü’ne karşı sorumludur.

Vasıfsız Elaman Şoför ve Daktilograf :

 MADDE 15 Verilen görevleri yerine getirmede bağlı olduğu Büro sorumlusu ve Destek Hizmetler Müdürü’ne karşı sorumludur.

Tesisler ve hizmet binaları Bürosu:

 MADDE 16

                  a) Tesisler ve hizmet binaları Bürosu, Belediye Gelirlerine göre ücret tarifesi hazırlayarak meclise sunulur. Belediyemizce işletilen R.Şahin KÖKTÜRK Spor kompleksinde onaylanan ücret tarifesi uygulanarak geliri resmi kayıtlara geçer.

                b) Komplekste Basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, step, aerobik, jimnastik, yaz spor okulları denetimini ve kontrolünü sağlamak.

                c) İlçemizde bulunan okullar, salondan en iyi şekilde yararlandırılmasını sağlamak.

                d) Müdürlüğe bağlı görev yapan Memur ve işçi personelin Kanun ve Yasalar doğrultusunda disiplinli, koordineli çalışmasını sağlar.             

                e) Spor kompleksinde okullar arası turnuvalar düzenlemek.

                f) Belediyemizce düzenlenen gecelerde, etkinliklerde salonun hazırlanmasını sağlamak.

                g) Salonun temizlik ve düzenini sağlamak.

                h) Salonda yapılacak her türlü etkinliklerde koordineli şekilde çalışmayı sağlamak.            

Destek Hizmetler Müdürüne vekâlet:

MADDE 17

                 Destek Hizmetler Müdürü geçici nedenlerle görevinden ayrıldığında Müdürlüğe Belediye Başkanının uygun gördüğü kişi vekâlet eder. Vekâlet dönemindeki yetki ve sorumluluk vekâlet eden kişiye aittir.

Sivil Savunma Uzmanlığı ve(Güvenlik Amirliği)

MADDE 18

          a) Müdürlüğün kontrolünde olmak üzere vereceği tüm görevleri takip ve kontrol eder.

     b) Kadrosunda ve emrinde bulunan gece ve gündüz bekçilerinin nöbet yerlerini kontrol eder.

           c) Bina iç güvenliğini temin ve kontrol etmekten Zabıta Amirliği ile işbirliği ve silah kullanma eğitimini sağlar, kılık kıyafetlerini yönetmeliğe uygun olmasını titizlikle sağlar. Bekçi saatlerinin zamanında kurulmasını ve mahsus defterlerine işlenmesini devamlı takip ve kontrol eder.                                                                                                                                                 

         d) Mevcut planlara göre koruyucu güvenlik, yangın, sabotaj, Sivil Savunma hususlarında savunma sekreterliği ile koordineli olarak Müdürlük adına her türlü tertibi almaya ve aldırtmaya yetkilidir.

         e) Yangın sabotaj ihbar ve kontrolünü lüzumlu gördüğü depo, arşiv ve büroları ilgili Müdürlüklerden alarak açtırıp kontrol etmekten sorumludur.

         f) Müdürlüklerde çalışabilecek acil vukuat olayları ile merkez binaya her ne iş için gelirse gelsin halkın kendi arasında veya halkla Memur arasındaki itilafların çatışmaya dönmeden, önlenmesini Zabıta Amirliğindeki görev timi ile işbirliği yaparak, özel güvenlik personeli ile olayları bertaraf eder. Gerekirse Müdürlüğü haberdar ederek güvenlik kuvvetlerinden yardım ister.

          g)  Afet Koordinasyon Merkezinin organizasyonunu sağlar ve olağan üstü durumlarda (Deprem, Yangın, Sel ve Su baskınlarında, Toprak kayması göçük, Karla mücadelede) Merkezi Koordinatör olarak görev yapar. Gerekli tedbirleri alır ve aldırtır.

                                                          

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesi:

Görevin Alınması:

MADDE 19-(1)  Müdürlük personeline verilen görev bildirim yazıları, dosyalar,  belgeler ve diğer işler zimmet defterine kayıt yapılarak veya sözlü olarak verilir.

Görevin Planlanması:

MADDE 20-(1) Müdürlük içi çalışmalar; Müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi:

MADDE 21-(1) Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelik gereği özen ve süratle yapmak zorundadır.

Müdürlük Birimleri Arasında işbirliği:

MADDE 22-(1) a) Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği Müdür tarafından sağlanır

           b) Müdürlüğe gelen tüm evrak Kalemde toplanır. Konularına göre dosyalanır.

Müdürlüğe iletilir, Müdür gerekli Bürolara dağıtımı yaptıktan sonra zimmet defterine işleyerek ilgili makama iletilir.

           c) Tüm görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda zimmetlerinde evrak ve dosyaları son durumları ile birlikte çizelge ve devir- teslim işlemleri amir tarafından yapılır.

 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:

  MADDE 23-(1) a) Müdürlüğün Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar; Müdürün parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Yazı İşleri Müdürlüğünce ilgili mercilere ulaştırılır.

                b) Destek Hizmetler Müdürlüğü Belediyenin diğer Müdürlüklerinden gelecek talepleri yasalar çerçevesinde ve bağlı bulunduğu Başkan veya yardımcısı’nın  onayı ile sonuçlandırılır.                                                                     

                                                     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraka Yapılacak İşlemler

 Gelen  ,Giden Evraklara Yapılacak İşlem:

 MADDE  24-(1)  a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, Müdür veya Büro sorumlusu tarafından ilgili personele havale edilir, personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

                b) Evrak ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

                c) Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterinde sayılarına göre işlenir, dış Müdürlük evrakı yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 Arşivleme ve Dosyalama:

MADDE 25-(1) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre yıl itibariyle ayrı ayrı klasörlere dosyalanarak saklanır.

                            Dosyalama İşlemleri

                  a) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri.

            b) Personel Dosyaları (Memur ve İşçi personel Gölge Dosyası )

            c) Genelge ve Bildiri Dosyası

                  d) Başkanlık Onay Dosyası.

                  e) Kaymakamlık Dosyası.

            f) Mutemet Avans Dosyası.

            g)Yemekhane Dosyası.

            h) Elektrik Dosyası.

            I) Su Dosyası.

            i) Telefon Dosyası.

            j) Telsiz Dosyası.

            k) Yıllık Bakım Sözleşmeleri Dosyası.

            l) Müteferrik Evrak Dosyası.

           m) Doğalgaz Abone Dosyası

                  n) İhale Dosyaları

Denetim ve Personel Sicilleri:

MADDE 26-(1)  a) Destek Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.Bu yetkisini  eliylede kullanır.

                 b) Destek Hizmetler Müdürü birinci sicil amiri olması nedeni ile personelinin sicil raporlarını doldurur. Devlet Memurları Disiplin yönetmeliğine göre yetkilerini kullanarak disiplin cezası verir.

          c) Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirilmesi gibi, özlük işlerinin takibi için her personele ait gölge dosya tutulur.

Personel İhtiyacı:

MADDE 27 –(1) Birimin görev ve hizmetlerinin durumuna göre Başkanlık onayı ile personel düzenlenmesi yapılır.

 Yürürlük:

MADDE 28- (1) Bu yönetmelik Beykoz Belediye Başkanlığı Meclisince uygun bulunup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdiklendiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 29 (1) Bu yönetmeliği Beykoz Belediye Başkanlığı ve Destek Hizmetler Müdürü birlikte yürütürler.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 5.1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5.1.1. Personel Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.1. Memur Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.2. İşçi Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.3. Sözleşmeli Personel Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.4. Geçici İşçi Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.5. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Kapsamında Alım İşlemlerini Yürütmek

5.1.1.6. Açıktan Memur Ataması

5.1.2. Personelin Yer Değiştirme ve Görevlendirme İşlemleri

5.1.2.1. Kurum İçi Görevlendirmeleri Yapmak

5.1.2.2. Kurum Dışı Görevlendirmeleri Yapmak

5.1.2.3. Nakil Gelen Personel İşlemlerini Yapmak

5.1.2.4. Nakil Giden Personel İşlemlerini Yapmak

5.1.3. Personel İzinlerini Takip Etmek

5.2.Personel Özlük İşlemlerini Yürütmek

5.2.1. Memurların Kademe ve Derece Değişikliklerini Yapmak

5.2.2. Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemlerini Yapmak

5.2.3. Memur Sicil İşlemlerini Yürütmek

5.2.4. Memur Disiplin İşlemlerini Yürütmek

5.2.4.1. Uyarma ve Kınama Cezalarıyla İlgili İşlemleri Yapmak

5.2.4.2. Aylıktan Kesme Cezasıyla İlgili İşlemleri Yapmak

5.2.4.3. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasıyla İlgili İşlemleri Yapmak

5.2.4.4. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili İşlemleri Yapmak

5.2.5. İşçi Disiplin İşlemlerini Yapmak

5.2.6. Emeklilik İşlemleri

5.3. Eğitim ve Sosyal Etkinlik Düzenlemek

5.3.1. Aday Memurların Temel ve Hazırlık Eğitimlerini Düzenlemek

5.3.2. Hizmet İçi Eğitim Planlamak ve Uygulamak

5.3.3. Lise, Yüksekokul ve Üniversite Öğrencilerinin Staj İşlemlerini Yürütmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

4.1.1.    Kalem İşlemleri

4.1.1.1. Birime Gelen Evrakları kayıtlamak.

4.1.1.2. İç havale Evaklarını Zimmetle İlgilisine Teslim Etmek.

4.1.1.3. Yazışmaları Hazırlamak

4.1.1.4. Standart Dosya Planına Göre Evrakları Arşivlemek

4.1.1.5.Müdürlüğümüz kadrosunda olan işçi personelin maaşlarını hesaplamak ve özlük işlemlerinin yapılması için puantör tarafından tutulan kayıtlar;

İşçi personellerin günlük puantajlarını, puantaj defterine işlemek, İzin kağıtlarını düzenlemek, işten ayrılan veya emekliliği gelen personelin kıdem tazminatlarının hesaplanması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek, personel özlük işlemlerini takip etmek.

 

4.1.2.   Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri

4.1.2.1  Müdürlükler Kanalı ile Alınan Tüm Malların Merkez Ambar Kabulünü Yapmak

4.1.2.2.  Müdürlük Taleplerine Göre  Ana Depodan Teslimatları Yapmak.

4.1.2.3. Stok Takibini Yaparak Zamanında Teminini Sağlamak

4.1.2.4. Yıl Sonu Sayımlarını Yapmak

4.1.2.5. Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda Olan Taşınırların Terkinini ve ve Devrini Sağlamak

 

4.1.3. Haberleşme

 4.1.3.1. Birimlerin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek,      karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve  telekomünikasyon kurumu ile olan yazışmaları yapmak,

4.1.3.2.Belediye merkez ve dış birimlerde bulunan santraller ve dahili apaylerleri temin etmek, bakım ve onarımını yapmak.

4.1.3.3.Belediye ile dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak,

4.1.3.4.Y eni açılacak olan aboneliklerin sözleşmelerini yapmak .

4.1.3.5. Ana Hizmet  Binası ve Dış Hizmet birimlerinin haberleşme  faturaları  takibini yapmak, faturaları hazırlayıp zamanında Mali Hizmetlere göndermek.

 

 4.1.4. Bakım Onarım

4.1.4.1.Belediye merkez ve dış birimlerde bulunan santraller ve dahili apaylerleri ve     telsiz röle sisteminin periyodik bakım ve arızaların giderilmesi işleri ile, kompanzasyon panoları, asansörler, klimalar ve iklimlendirme sistemleri, otomatik kapılar, doğalgaz kazanları, kombiler, jeneratör ve brülör makineleri, fotokopi ozalit ve baskı makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

4.1.4.2.Belediye Başkanlığı ve Dış Hizmet Birimlerinin Boya, Badana, elektrik ve sıhhı tesisat tamirat ve bakımlarını yapmak.

4.1.5. Bina ve Kat Ofis Temizlik

4.1.5.1. Ana Hizmet binamız ve Dış Hizmet Birimlerinin mesai saatleri içersinde daha Rahat bir ortamda çalışabilmeleri için Ofis alanları ve ortak kullanım alanlarının temizliğini ve düzenini sağlamak ve yaptırmak.

4.1.6. Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri

4.1.6.1. Resmi Bayramlar,  Törenler,  Festivaller ve Özel Günlerde  Belediye Meydanı başta olmak üzere tören alanının hazırlanması, ses düzeninin kurulması ve, cadde ve sokakların bayrak, afiş vb. süsleme çalışmalarının yapılması.

4.1.6.2.Belediye Başkanlık Makamınca yapılacak duyuru ve kültürel faaliyetlerin halka duyurulması için önceden belirlenmiş yerlere pankartlar asılması.

4.1.6.3.  Hizmet sonrası depoya dönen mallarla ilgili tamir ve temizleme    işlemlerinin yapılması, muhafaza usullerine göre ambalajlanması ve depolanması sağlamak.

4.1.6.4.Belediye Başkanlık Makamınca yapılacak duyuru ve kültürel faaliyetlerin halka  duyurulması için anons metinlerinin hazırlanması ve anons araçları ile halka duyurulması.

 

4.1.7. Sivil Savunma İşlemleri Takibi

4.1.7.1.Sivil Savunma Uzmanlığının çalışmalarına personel ve teknik hizmet desteği sağlar.
4.1.7.2. Belediye Başkanlığı Hizmet binası ve Dış Birimlerinin yangın söndürme işlemlerini hazırlamak, Sivil savunma Koruma planları hazırlamak, olası bir afet durumunda İlçe Afet Merkeziyle koordineli  şekilde çalışmak.

 

 4.1.8. Spor Kompleksi

 4.1.8.1  Belediyemize bağlı Spor Tesislerinin olağan temizliği, bakımının yapmak.       

4.1.8.2. Çeşitli müsabaka ve turnuvaları düzenlenmek, düzenlenen müsabakalara yardımcı olmak.

 4.1.8.3.Yaz ve kış spor okullarını düzenlemek.

 

4.1.9. Personel Öğle Yemeği

4.1.9.1 Yemekhane ve mutfağın temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.

4.1.9.2.Aylık   ve haftalık alım ihtiyaçlarını belirlemek.

4.1.9.3.Haftalık yemek mönüsünü  hazırlamak.

 4.1.9.4. Alınan malzemelerin kontrolünü yapmak.

4.1.9.5. Devlet Memurları Yiyecek yardımı Yönetmenliği çerçevesinde yemek bedellerinin hesaplanması Mali Hizmetlere Bildiriminin yapılması.

 

 4.1.10. Satınalma Hizmetleri

 4.1.10.1  Belediyenin acil ve küçük ölçekli mal ve hizmet ihtiyaçlarını her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen limitler dahilinde doğrudan temin yolu ile temin etmek
4.1.10.2. Belediyenin orta ve büyük ölçekli taşınır mal ve sarf malzemelerini içeren mal alımlarını ile orta ve büyük ölçekli hizmet ihtiyaçlarını içeren hizmet alımlarını  ihale yolu ile temin etmek.

4.1.10.3.İhale ilanlarının Kamu İhale Kurumu sayfasında ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazetelerde yayınlanma işlemlerini hazırlamak.

4.1.10.4.İhale komisyon üyelerinin başkanlık onaylarını almak.

4.1.10.5.Komisyon üyelerine ihale dosyalarının teslimini yapmak.

4.1.10.6.Müdürlüklerin hazırladığı tüm ihale dosyalarının komisyon tutanaklarını hazırlamak.

4.1.10.7.İhale kararlarının sekretaryasında yardımcı olmak.

4.1.10.8.İşlemi tamamlanan ihale dosyalarını  hak edişleri veya kesin kabulleri için ilgili müdürlüklere teslim etmek.

4.1.10.9.Müdürlüğümüz ihale ve doğrudan temin alımlarının kabul ve hak edişlerini yapmak.

4.1.10.10. Müdürlüklerin ihale tarihlerinde tarih ve saat çakışmasına sebebiyet verilmemesi için  ihale tarihlerinde koordinasyonu sağlamak.

4.1.10.11. Stratejik planlamaya uygun Müdürlük bütçesini hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

 

 

 

 

 

 

         KALEMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

* Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak.

* İlgili birim koordinatörüne veya ilgili personele havale edilen evrakı iç zimmet defterine kaydetmek.

* Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.

* Standart Dosya Planına göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturmak. Birime gelen yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshalarını Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlemek.

*Müdürlüğümüz kadrosunda olan işçi personelin maaşlarını hesaplamak ve özlük işlemlerinin yapılması için puantör tarafından tutulan kayıtlar;

İşçi personellerin günlük puantajlarını, puantaj defterine işlemek, İzin kağıtlarını düzenlemek, işten ayrılan veya emekliliği gelen personelin kıdem tazminatlarının hesaplanması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek, personel özlük işlemlerini takip etmek.

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ

* Kurum  faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Başkanlık makamının ve diğer birimlerin ihtiyacı olan gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat, basılı kâğıt ve kırtasiye ile yedek parça, hammadde, yarı mamul v.b. diğer malzemelerin istenilen özelliklerde ve zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını sağlamak,

*  Müdürlüğün demirbaşlarının taşınır mal yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uygun şekilde takibini yapmak,

*  Müdürlükler kanalı ile alınan tüm malların merkez ambarında teslim alınmasının sağlanması, giriş ve kayıtlarının yapılması ve birimlerden gelen isteklere göre teslimatlarının yerine getirilmesini sağlamak.

*  Her mali yıl sonunda mahiyetindeki demirbaş sayımlarının yapılması işlemlerini yürütüp sayım sonucu noksan ve fazlalıkları tespit ederek yetkilisine bildirmek.

* Kendisine havale edilen her türlü evrakı kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde hazırlamak,

* Taşınır mal yönetmeliğine göre Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait taşınır giriş ve çıkışlarını bilgisayar ortamında yapmak. Müdürlüğe ait ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda olan taşınırların terkinini, bedelsiz devrini, MKE’ye satış işlemlerini yapmak ve bilgisayar ortamında kayıtlarını tutmak.

 

HABERLEŞME

*Belediye ile dış birimleri arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını sağlamak,

*Ana Hizmet  Binası ve Dış Hizmet birimlerinin elektrik, su, doğalgaz, Telefon vs. gibi takibini yapmak, faturaları hazırlayıp zamanında Mali Hizmetlere göndermek, yeni açılacak olan tesislerin fatura işlemlerini takip etmek ve sözleşmelerini yapmak .

*Birimlerin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve telekomünikasyon kurumu ile olan yazışmaları yapmak,

                                                                                                                                                                        BİNA TEMİZLİK

* Ana Hizmet binamız ve Dış Hizmet Birimlerinin mesai saatleri içersinde daha Rahat bir ortamda çalışabilmeleri için Ofis alanları ve ortak kullanım alanlarının temizliğini ve düzenini sağlamak ve yaptırmak.

ETKİNLİK VE ORGANİZASYON

  * Resmi Bayramlar,  Törenler,  Festivaller ve Özel Günlerde  Belediye Meydanı başta olmak üzere tören alanının hazırlanması, ses düzeninin kurulması ve, cadde ve sokakların bayrak, afiş vb. süsleme çalışmalarının yapılması.

*Belediye Başkanlık Makamınca yapılacak duyuru ve kültürel faaliyetlerin halka duyurulması için önceden belirlenmiş yerlere pankartlar asılması.

*  Hizmet sonrası depoya dönen mallarla ilgili tamir ve temizleme işlemlerinin yapılması, muhafaza usullerine göre ambalajlanması ve depolanması sağlamak.

 

*Belediye Başkanlık Makamınca yapılacak duyuru ve kültürel faaliyetlerin halka duyurulması için anons metinlerinin hazırlanması ve anons araçları ile halka duyurulması.

BAKIM ONARIM VE TADİLATLAR .

*Belediye Başkanlığı ve Dış Hizmet Birimlerinin Boya, Badana, elektrik ve sıhhı tesisat tamirat ve bakımlarını yapmak.

*  Başkanlık binası ile hizmet binalarının telefon ve telsiz tesisatını çalıştırır, kontrol eder, tamir ve bakımını yapar veya yaptırır.

 

*Belediye merkez ve dış birimlerde bulunan santraller ve dahili apaylerleri ve telsiz röle sisteminin periyodik bakım ve arızaların giderilmesi işleri ile, kompanzasyon panoları, asansörler, klimalar ve iklimlendirme sistemleri, otomatik kapılar, doğalgaz kazanları, kombiler, jeneratör ve brülör makineleri, fotokopi, ozalit, baskı makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

 

 

PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ  

* Yemekhane ve mutfağın temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.

*Aylık   ve haftalık alım ihtiyaçlarını belirlemek.

*Haftalık yemek mönüsünü  hazırlamak.

*  Alınan malzemelerin kontrolünü yapmak.

* Belediye Başkanlığı´na bağlı olarak çalışan memur personele  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212.Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek yardımı Yönetmenliği çerçevesinde öğle yemeğini hazırlamak.

 

                                                  SİVİL SAVUNMA

* Sivil Savunma Uzmanlığının çalışmalarına personel ve teknik hizmet desteği sağlar.
* Belediye Başkanlığı Hizmet binası ve Dış Birimlerinin yangın söndürme işlemlerini hazırlamak, Sivil savunma Koruma planları hazırlamak, olası bir afet durumunda İlçe Afet Merkeziyle koordineli  şekilde çalışmak.

SPOR TESİSLERİ

* Belediyemize bağlı Spor Tesislerinin olağan temizliği, bakımının yapmak.

* Çeşitli müsabaka ve turnuvaları düzenlenmek, düzenlenen müsabakalara yardımcı olmak.

*Yaz ve kış spor okullarını düzenlemek.

 

SATINALMA


* Belediyenin acil ve küçük ölçekli mal ve hizmet ihtiyaçlarını her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen limitler dahilinde doğrudan temin yolu ile temin etmek
* Belediyenin orta ve büyük ölçekli taşınır mal ve sarf malzemelerini içeren mal alımlarını ile orta ve büyük ölçekli hizmet ihtiyaçlarını içeren hizmet alımlarını  ihale yolu ile temin etmek.

*İhale ilanlarının Kamu İhale Kurumu sayfasında ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazetelerde yayınlanma işlemlerini hazırlamak.

*İhale komisyon üyelerinin başkanlık onaylarını almak.

*Komisyon üyelerine ihale dosyalarının teslimini yapmak.

*Müdürlüklerin hazırladığı tüm ihale dosyalarının komisyon tutanaklarını hazırlamak.

*İhale kararlarının sekretaryasında yardımcı olmak.

*İşlemi tamamlanan ihale dosyalarını  hak edişleri veya kesin kabulleri için ilgili müdürlüklere teslim etmek.

*Müdürlüğümüz ihale ve doğrudan temin alımlarının kabul ve hak edişlerini yapmak.

* Müdürlüklerin ihale tarihlerinde tarih ve saat çakışmasına sebebiyet verilmemesi için  ihale tarihlerinde koordinasyonu sağlamak.

* Stratejik planlamaya uygun Müdürlük bütçesini hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

Devamını Oku